Általános szerződéses feltételek

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: dr. Nagy Katalin egyéni vállalkozó

A szolgáltató székhelye: 1094 Budapest, Viola utca 48

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hali@bsgconzulting.hu 

Telefonszáma: +36 20 575 3047

Adószáma: 67223349-1-43

Tárhely szolgáltató: Webnode AG (Swizerland, 6304 Zug Garten stasse 3)

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet a Szolgáltató https://www.bsgmediacio-coaching.hu/ weboldalon (a továbbiakban együttesen: "Weboldal") nyújt. A jelen ÁSZF-ben részletezett szolgáltatások kereteit A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozza.

A jelen ÁSZF útján kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, a későbbiekben nem hozzáférhető, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § alapján törlésre kerül.

A szerződés nyelve magyar.

Tájékoztatjuk, hogy nem alkalmazunk magatartási kódexet.

2. SZOLGÁLTATÁSOK

2.1. SZOLGÁLTATÁSOK FAJTÁI

A Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja (a továbbiakban együttesen: a Szolgáltatások):

Tudásanyagok: Online elérhető oktatóanyagok, ismeretterjesztő kiadványok.

Személyes konzultáció és tanácsadás: Konzultáció személyesen vagy Skype-on.

Tréningek: csoportos fejlesztő foglalkozások.

Workshopok: csoportos ismeretterjesztő foglalkozások.

Rendezvények: Szolgáltató által megszervezett összejövetel, amelyen a szolgáltatásokhoz kapcsoló előadásokra, közönség találkozókra kerül sor.

2.2. A MEGRENDELÉS ÉS ÁRAJÁNLATKÉRÉS MENETE

A https://www.bsgmediacio-coaching.hu/ oldalon a Megrendelő megrendelheti a Szolgáltató által közzétett online Tudásanyagokat és a Személyes konzultációt. A megrendelő űrlap kitöltését követően, - a megrendelő űrlapok alján elhelyezett erre szolgáló gombokra történő kattintással küldhető el a Szolgáltató részére.

A Személyes konzultációkra Skype segítségével vagy személyesen - előzetes egyeztetést követően - kerül sor.

Kérjük, a megrendelés leadása előtt tekintse át jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési Tájékoztatót. A vásárlás befejezéséhez a jelölőnégyzet kipipálásával a Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót megértette és elfogadja, valamint hozzájárul az abban foglalt adatkezeléshez.

Amennyiben a Bankkártyás fizetés sikeresen lezajlott, úgy a megrendelést visszaigazoló e-mail egyben a teljesítés megkezdéséről szóló visszaigazoló e-mailként érkezik meg a Megrendelőhöz, melyben a megrendelt Szolgáltatás megnevezése, a fizetési mód, a végösszeg, továbbá az elektronikus számla is megtalálható. Online elérhető oktatóanyag vásárlása esetén ezzel egy időben, egy másik e-mailben a Megrendelő megkapja a hozzáférési adatokat.

Egyes esetekben, melyről az adott ajánlatban kap tájékoztatást, a tananyagok hozzáférhetősége nem a sikeres bankkártyás fizetést követően, hanem az ajánlatban ismertetett dátummal válik elérhetővé (pl.: közös csoportos tanfolyam kezdés).

A sikeres fizetést követően a Tudásanyagokat a Megrendelő egy, a Megrendelő nevére automatikusan elküldött e-mailben megadott egyedi azonosító segítségével férhet hozzá. Személyes konzultáció esetén a Megrendelővel a Szolgáltató a megrendeléskor megadott e-mail címén 3 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a továbbiak egyeztetése és a teljesítés pontos időpontja végett.

Kérjük, az elküldés előtt ellenőrizze, hogy megrendelése mindenben megfelel-e szándékának. Ha mégis tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, vagy nem érkezett meg a visszaigazoló e-mail, kérjük azt haladéktalanul, jelezze felénk a halibsg@gmail.com e-mail címen!

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból, hozzáférhetővé válik.

A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli.

2.3. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG ÁRAJÁNLAT KÉRÉSE ESETÉN

A Személyes kivitelezésekre leadott árajánlat kérés esetén a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik, amennyiben az árajánlatot 14 napon belül a Megrendelő nem fogadja el, vagy azt visszautasítja. Megszűnik továbbá a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, ha az árajánlatát a Megrendelő elfogadó nyilatkozatának elküldését megelőzően a Megrendelőhöz intézett nyilatkozatával visszavonja.

A Megrendelő késedelmesen megtett elfogadó nyilatkozata esetén a szerződés csak akkor jön létre, ha a Szolgáltató erről tájékoztatja a Megrendelőt.

3. ADATBEVITELI HIBÁK KIJAVÍTÁSA

Az adatbeviteli hibák javítására a Megrendelés elküldésére szolgáló gombra történő kattintás előtt bármikor lehetőség van.

Amennyiben a megrendelés elküldését követően szeretne bármin változtatni, úgy azt kérjük, haladéktalanul jelezze felénk a halibsg@gmail.com e-mail címen, vagy bármikor a megrendelés visszaigazoló e-mailre küldött válasz e-mailben.

4. VÉTELÁR

A vételár mindig a kiválasztott Szolgáltatás mellett feltüntetett összeg, amely alanyi adómentes összeg, így a végső vételár.

A Weboldalakról megrendelhető Szolgáltatások árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalakon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a módosítás időpontjában már megrendelt Szolgáltatásra nem vonatkozik.

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK

Online bankkártyás fizetés esetén átirányítjuk a banki fizető oldalra.

Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Megrendelőt azonnal, de legkésőbb két munkanapon belül tájékoztatni, valamint a Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni.

Bármely okból felmerülő részleges teljesítésre kizárólag a Megrendelővel történő̋ egyeztetést követően kerülhet sor.

A Tudásanyagokhoz minden esetben elektronikus számlát küldünk a sikeres fizetést követően. Amennyiben nem találná az elektronikus számláját tartalmazó e-mailt, kérjük, azonnal jelezze felénk, és mi pótoljuk.

6. IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS

(A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletének felhasználásával)

6.1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

a) Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

b) Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy -végső esetben - kérheti a vételár visszatérítését.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

c) Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy amennyiben Ön fogyasztóként vásárol, a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl, amennyiben vállalkozásként vásárol, úgy a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

d) Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

e) Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy az online terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.2. JÓTÁLLÁS

a) Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Tudásanyagaink esetében 100%-os pénz-visszafizetési garanciát vállalunk abban az esetben, ha az nem egyezik meg a leírásban foglaltakkal. Kérjük, hogy ilyen igényét az online termék megtekintését követő 14 napon belül jelezze felénk a halibsg@gmail.com e-mail címen, mely igényéhez csatolja az Tudásanyag ígért tartalmának leírását.

b) Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az a.) pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7. 14 NAPOS ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG FOGYASZTÓI MEGRENDELÉSEK ESETÉN

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó/Megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó/Megrendelő 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Tudásanyag megrendelése esetén Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a Személyes kivitelezés, vagy konzultáció teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. A felmondás abban különbözik az elállástól, hogy nem visszamenőlegesen, hanem a jövőre nézve szünteti meg a szerződést, így az Ön által kifizetett összegnek csak arányos részét téríti vissza Szolgáltató, attól függően, hogy mekkora részt teljesített már a szolgáltatásból.

Az elállási/felmondási határidő, Tudásanyag vásárlása esetén, attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön a hozzáférési adatokat e-mailben átvette (bejelentkezett a hozzáférési adatokkal az oktatas.coursemaker.hu oldalon, vagy amennyiben e-mailben kapta a Tudásanyagot, megnyitotta az erről szóló e-mailt); Személyes kivitelezés, és konzultáció esetén a szerződés megkötésének napjától (az a nap, amikor a Szolgáltatás díja megérkezik a Megrendelő számlájára) számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

1094 Budapest, Viola utca 48 V/ 84 dr. Nagy Katalin

Kérjük, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében a nyilatkozatát a számlát kiállítójának címezze.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

7.1. ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZAT MINTA:

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: (Itt szükséges a Szolgáltató nevének, postai címének vagy elektronikus levelezési címének megjelölése.)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/ jogunkat az alábbi Tudásanyag megrendelésére/ Személyes kivitelezésre/Személyes konzultációra irányuló szerződés tekintetében:

(Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló online termék vagy szolgáltatás megjelölése)

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: (megfelelő jelölendő)

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

7.2. AZ ELÁLLÁS/FELMONDÁS JOGHATÁSAI

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A Személyes kivitelezés és Személyes konzultáció esetén, ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, a szolgáltatás felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Ön 14 nap elteltével is gyakorolhatja elállási és felmondási jogát - még nem, vagy nem egészében teljesített Szolgáltatás esetén - a Szolgáltató olyan szerződésszegése esetén, aminek következtében Önnek már nem áll érdekében a szerződés teljesítése. Elállását vagy felmondását ebben az esetben indokolnia kell.

Ilyen tartalmú nyilatkozatát kérjük, küldje meg halibsg@gmail.com e-mailcímre vagy a 1094 Budapest Viola utca 48 V/84 postacímre.

Rendkívüli felmondás esetében a Felek a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

7.3. ÖNT NEM ILLETI MEG AZ ELÁLLÁS/FELMONDÁS JOGA AZ ALÁBBI ESETEKBEN:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Megrendelő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Személyes kivitelezést, illetve a Személyes konzultációt megkezdjük a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül, a Szolgáltatás egészének teljesítését követően elveszti az elállás/ felmondás jogát.

b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Megrendelő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállás/felmondás jogát.

8. A TELJESÍTÉS MEGTAGADÁSA

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás nyújtását - annak megkezdése előtt - megtagadja.

Ilyen esetben az esetlegesen időközben már kifizetett ellenszolgáltatást haladéktalanul, de legkésőbb a Szolgáltatás nyújtás megtagadásáról szóló értesítés megküldését követő munkanapon megtéríti a Megrendelőnek.

9. BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

Önnek lehetősége van békéltető testülethez fordulni. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelenség esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a Szolgáltató székhelye alapítja meg. A fogyasztó kérelmében azonban megjelölhet más békéltető testületet is, ilyen esetben a megjelölt békéltető testület az illetékes.

Az eljárásról bővebben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben vagy a békéltető testület honlapján olvashat.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

10. PANASZÜGYINTÉZÉS

A panaszát igyekszünk a bejelentést követően azonnal orvosolni, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik a hali@bsgconzulting.hu  e-mail címen.

11. EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben a Szolgáltató és Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita békés úton nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Megrendelő számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat ellátó járási hivatalnál: A fogyasztók panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: www.jarasinfo.gov.hu Bővebb információt a www.fogyasztovedelem.kormany.hu oldalon találnak.

A fogyasztónak bírósági eljárás kezdeményezésére is lehetősége van.

12. SZERZŐI JOGVÉDELEM

A Weblapokon megjelenített valamennyi tartalom (pl: Tudásanyagok, előadás, módszer, szöveg, cikk, blogbejegyzés, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF, ábra, kép, más információ, illetve adat) szerzői jogvédelem alatt áll. Annak jogosulatlan felhasználása (pl: másolása, terjesztése) büntetőeljárás megindítását és teljes körű kártérítési eljárást von maga után. A fentiek megsértése esetén 150.000 Ft sérelemdíj kerül érvényesítésre. A Szolgáltató jogosult a sérelemdíjon túlmenő mindennemű kártérítési igény érvényesítésére is.

Tréningeken, tanácsadásokon képi- és hangfelvétel készítése kizárólag a Szolgáltató beleegyezésével készíthető. A Megrendelő az általa készített felvételeket nem értékesítheti, illetve egyéb kereskedelmi célból sem hasznosíthatja. Megrendelő az általa készített felvételeken szereplő más résztvevőket, azok írásos beleegyezése nélkül nem nevesítheti, és személyiségi jogaikat nem sértheti.

A rendezvény teljes képi- és hanganyaga szerzői jogvédelem alatt áll, annak tartalmát a Megrendelő kizárólag saját felhasználására veheti igénybe. A fentiek megsértése esetén 1.000.000 Ft sérelemdíj kerül érvényesítésre. A Szolgáltató jogosult a sérelemdíjon túlmenő mindennemű kártérítési igény érvényesítésére.

Bizonyos fent hivatkozott anyagok/felvételek felhasználására a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén van lehetőség. Kérjük, ilyen igény esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a hali@bsgconzulting.hu  e-mail címen.

13. ADATVÉDELEM

A Szolgáltató a személyes adatok kezelésekor az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint jár el.

14. TITOKTARTÁS

A részünkre átadott, valamint a Szolgáltatásaink nyújtása során egyéb módon megismert információkat és üzleti titkokat (pl: vállalkozási ötletek, online hozzáférések) bizalmasan kezeljük, azt az Ön engedélye nélkül harmadik személynek nem adjuk ki, és nem hozzuk nyilvánosságra.

15. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

A Weboldalon történő megrendelés feltételezi a Megrendelő részéről az internet technikai és műszaki korlátinak ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket, friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer aktuális biztonsági frissítéseit. A Szolgáltató a fentiekből eredő mindennemű felelősséget és kártérítést kizár.

Megrendelő a weboldalak használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa - akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak/honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A jelen ÁSZF 2019.július 27. napjától hatályos.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalakon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról Megrendelőinket a weblapra lépéskor felugró ablakban tájékoztatjuk.